Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 685
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26/4/2022 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay công tác quản lý, sử dụng đất đai ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định; việc chia tách, chuyển mục đích sử dụng đất còn để xảy ra sai phạm; việc thực hiện kế hoạch quản lý, khai thác quỹ đất công chưa đạt hiệu quả; còn tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng; việc giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư còn chậm, có nhiều vướng mắc; tiến độ thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) và Dự án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường còn chậm so với tiến độ; việc lập quy hoạch 03 loại rừng có nơi chưa sát, đúng với tình hình thực tế; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý, sử dụng đất đai chưa kịp thời, vẫn còn vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian tới; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai để nâng cao ý thức, nhận thức cho tổ chức và cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai. Công khai và thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã và người sử dụng đất; quản lý chặt chẽ việc chia tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, đặc biệt với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng lớn bất thường, nhằm lợi dụng chính sách để trục lợi. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất, công nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

 

Các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Tập trung giải quyết và xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất; các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất; xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác chỉ đạo, quản lý để xảy ra việc tách thửa, xây dựng công trình trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn, chiếm đất không đúng quy định. Tăng cường quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

Tiếp tục giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính hạn chế chậm muộn xuống dưới 5%, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện nghiệm các kế hoạch của UBND tỉnh về quản lý, khai thác quỹ đất công. Khẩn trương chỉ đạo các tổ chức, đơn vị sử dụng đất lâm nghiệp (đất rừng) tại địa phương tự thực hiện rà soát ranh giới, diện tích các loại đất đang quản lý, sử dụng. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch các khu dân cư tại địa bàn nông thôn theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu thiếu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý tình trạng nêu trên.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý Nhà nước về đất đai

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ban, ngành tỉnh liên quan. Trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, tiếp tục nghiên cứu cắt giảm thời gian; giải quyết thủ tục hành chính chậm, muộn xuống dưới 5%; nâng cao sự hài lòng của tổ chức, người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch khoảng sản (nếu có); kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nông nghiệp khác sang đất ở với diện tích lớn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất đặc biệt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở với diện tích lớn bất thường, nhằm lợi dụng chính sách để trục lợi. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Lào Cai, đảm bảo hoàn thành trước 31/12/2022; vận hành, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai hiệu quả, kết nối từ cấp xã, đến huyện và tỉnh phục vụ tốt công tác quản lý đất đai. Tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành; theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến của thị trường bất động sản, kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bóng bóng bất động sản trên địa bàn…

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đảm bảo quản lý bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng: tự nhiên, đặc dụng, phòng hộ sang mục đích khác. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc, Chi cục Kiểm lâm, các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ chủ động rà soát ranh giới, diện tích các loại đất và quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt; tiếp tục rà soát đối chiếu sự phù hợp giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác đánh giá tính hợp lý của từng quy hoạch. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra các dự án phát triển đô thị; các sàn giao dịch bất động sản để tránh bong bóng bất động sản, làm minh bạch thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức rà soát các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thống kê diện tích đất quy hoạch vào mục đích thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất hỗn hợp, đất ở, đất dự trữ phát triển đã có mặt bằng sạch trên địa bàn các huyện: Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai nhưng chưa được khai thác, sử dụng để bàn giao cho Sở Tài chính và các cơ quan được giao để quản lý, khai thác theo quy định.

Sở Nội vụ hoàn thành Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Dự án 513) đảm bảo tiến độ. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công vụ, đặc biệt là kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính; đột xuất kiểm tra hoạt động công vụ, tinh thần trách nhiệm, trật tự kỷ cương, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã làm công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật đất đai; thanh tra đột xuất tại các địa phương phát sinh điểm nóng về đất đai; tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền.

CTTĐT
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập