Lãnh đạo UBKT

 

 


                                                         
  
 • Họ và tên:

   Nguyễn Văn Phúc

 •  
 • Chức vụ:
  Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
 •  
 • Email:
  nvphuc-tinhuy@laocai.gov.vn

- Sinh ngày, tháng, năm : 07/11/1967;     Giới tính: Nam.

- Quê quán: Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

- Trú quán: Tổ 5, phường  Bắc Cường , Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị công tác: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lào Cai.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư giao thông; Cử nhân hành chính. 

            - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị.

                                         TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm    

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ,cấp bậc, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang), kể cả thời g

Từ 11/1988 đến 6/1997

Cán bộ kỹ thuật Phòng Giao thông Vận tải Bắc Hà, Phó Bí thư Chi đoàn khối Quản lý sản xuất huyện Bắc Hà.

Từ 7/1997 đến 8/2000

Phó Trưởng phòng Công nghiệp xây dựng huyện Bắc Hà; Tổ trưởng Tổ Thẩm định Xây dựng Cơ bản huyện Bắc Hà.

Từ 9/2000 đến 5/2008

Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện Si Ma Cai, Trưởng phòng Công nghiệp xây dựng (Công thương, phòng Kinh tế Hạ Tầng) huyện Si Ma Cai; Đại biểu HĐND huyện Si Ma Cai nhiệm kỳ 2004-2011.

Từ 6/2008 đến 7/2010

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai; Đại biểu HĐND huyện Si Ma Cai nhiệm kỳ 2004-2011.

Từ 8/2010 đến 8/2015

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai; Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ 9/2015 đến 7/2018

Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

Từ 8/2018 đến 5/2020

Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai; Bí thư Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Từ 6/2020 đến 14/10/2020

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020, thành viên tổ công tác giúp việc BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Từ 15/10/2020

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA  CHỦ NHIỆM UBKT TỈNH ỦY

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về toàn bộ hoạt động công tác của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thường xuyên giữ mối liên hệ công tác của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

2. Chủ trì các công việc, các cuộc họp của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trực tiếp lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm và toàn khóa của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đề xuất những nội dung, chương trình, những vấn đề cần thảo luận giải quyết nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khi Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phân công về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

4. Chủ trì và phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nhân sự thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giới thiệu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung thành viên Uỷ ban Kiểm tra khi cần thiết và nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Tham gia với cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy chuẩn bị nhân sự Uỷ ban Kiểm tra, nhất là nhân sự Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn y ủy viên uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc; thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát, luân chuyển cán bộ kiểm tra theo quy định của Trung ương Đảng. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ.

5. Thay mặt Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký các văn bản trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quyết định về thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các quyết định, kế hoạch, kết luận liên quan đến kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và một số văn bản quan trọng khác; kiểm tra, đôn đốc các thành viên Uỷ ban Kiểm tra thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn được phân công.

6. Giữa nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả công tác trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

 

 

               
 • Họ và tên:

   Trần Văn Tỏ

 • Chức vụ:
  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực
 • Email:
  tvto-tinhuy@laocai.gov.vn
 • - Sinh ngày, tháng, năm : 25/5/1966;     Giới tính: Nam.

  - Quê quán: Xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  - Trú quán: Số nhà 165 đường Ngô Quyền, Phường Kim Tân - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai

  - Đơn vị công tác: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lào Cai.

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Cử nhân Luật

              - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị.

 •   TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng, năm

  đến tháng, năm

  Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

  (đảng, chính quyền, đoàn thể)

  8/1992-8/2000

  Chuyên viên UBKT Tỉnh uỷ tỉnh Lào Cai, Bí thư chi đoàn TNCSHCM, Phó chủ tịch Công đoàn, Phó bí thư chi bộ cơ quan UBKTTU.

  9/2000-6/2002

  Học viên lớp B62 Học viện CTQGHCM

  7/2002-9/2004

  Chuyên viên UBKTTU tỉnh Lào Cai

  10/2004-3/2010

  Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ thành phố Lào Cai, kiêm Phó bí thư Đảng uỷ cơ quan Thành uỷ Lào Cai

  4/2010-10/2010

  Kiểm tra viên chính, Uỷ viên UBKTTU Lào Cai - Trưởng phòng nghiệp vụ III

  11/2010 đến 14/10/2020

  Phó chủ nhiệm UBKTTU Lào cai

  Ngày 15/10/2020

   

  Được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, bầu vào UBKTTU và được UBKTTU bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKTTU nhiệm kỳ 2020 -2025

 • NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA  PHÓ CHỦ NHIỆM  THƯỜNG TRỰC UBKT TỈNH ỦY
 • Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 5 của Quy chế số 02-QC/TU ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025; giúp Chủ nhiệm giải quyết công việc hằng ngày của Uỷ ban Kiểm tra; trực tiếp quản lý, điều hành cơ quan, thực hiện chương trình công tác và các quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ký các văn bản theo sự phân công của Uỷ ban Kiểm tra và phân công của Chủ nhiệm; thay mặt Chủ nhiệm khi được Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra ủy quyền.
       
 

 
 • Họ và tên:

   Nguyễn Duy Thắng

  • Chức vụ:
   Phó Chủ nhiệm 
 • Email:
  ndthang-tinhuy@laocai.gov.vn
  • - Sinh ngày, tháng, năm : 21/02/1967;     Giới tính: Nam.

   - Quê quán: Xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

   - Trú quán: Số nhà 163 đường Ngô Quyền, Phường Kim Tân - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai

   - Đơn vị công tác: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lào Cai.

   - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân chính trị chuyên ngành Kiểm tra

               - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  •  TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng, năm

   đến tháng, năm

   Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

   (đảng, chính quyền, đoàn thể)

   7/1987 – 8/1989

   Công nhân sửa chữa ô tô, Công ty xây lắp thuỷ lợi, thuỷ điện, Sở Thuỷ lợi tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ).

   9/1989 - 3/1991

   Đi lao động hợp tác tại Cộng hoà  IRAQ (theo ký kết giữa hai nhà nước Việt Nam Và Iraq).

   3/1991 – 8/1991

   Là công nhân sửa chữa ô tô, Công ty xây lắp thuỷ lợi, thuỷ điện, Sở Thuỷ lợi tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ).

   9/1991 – 12/1991

   Là nhân viên lái xe Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) và tỉnh Lào Cai.

   01/1992 – 4/1996

   Là nhân viên lái xe cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lào Cai.

   5/1996- 5/2001

   cán bộ nghiệp vụ, cán bộ văn phòng, đi học đại học tại chức tại Trường Đại học tài chính kế toán Hà Nội

   6/2001 – 3/2002

   Chuyên viên cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lào Cai.

   4/2002 – 01/2005

   Cán bộ luân chuyển, tăng cường xã Dìn Chin, huyện Mường Khương (theo Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy).

   02/2005 – 14/3/2005

   Chuyên viên phòng nghiệp vụ cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lào Cai

   15/3/2005 – 8/2005

   Phó văn phòng, phụ trách văn phòng cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lào Cai.

   9/2005 – 6/2007

   Đi học tập trung lớp cử nhân chính trị chuyên ngành kiểm tra khóa I tại Học viên CT – HC QG HCM, Hà Nội.

   7/2007 – 3/2008

   Phó phòng nghiệp vụ I cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lào Cai.

   3/2008 – 10/2010

   Chánh văn phòng cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lào Cai.

   11/2010 – 9/2015

   Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chánh văn phòng cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lào Cai

   10/2015 – 14/10/2020

   Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XV nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trưởng phòng nghiệp vụ II cơ quan UBKT Tỉnh ủy Lào Cai

   Từ ngày 29/10/2020

   Được bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  • NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA  PHÓ CHỦ NHIỆM  UBKT TỈNH ỦY

  •         Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quy định tại Điều 3 và khoản 1, Điều 5 của Quy chế số 02-QC/TU ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ký một số văn bản của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo sự phân công của Ủy ban Kiểm tra và khi được sự ủy quyền của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thay mặt Chủ nhiệm giải quyết công việc khi được ủy quyền.

 
 
 • Họ và tên:

  Trần Xuân Hưng

  • Chức vụ:
   Phó Chủ nhiệm 
 • Email:
  txhung-tinhuy@laocai.gov.vn
 • - Sinh ngày, tháng, năm : 03/01/1976;     Giới tính: Nam.

  - Quê quán: Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng.

  - Trú quán: Tổ 2, phường  Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

  - Đơn vị công tác: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lào Cai.

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư nông nghiệp; Cử nhân Triết học. 

  - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
 •  TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

(đảng, chính quyền, đoàn thể)

Từ  1/11/1998

đến 30/5/1999

Cán bộ Hội nông dân huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.

Từ 1/6/1999

đến 26/3/2001

Cán bộ 135 xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Từ 27/3/2001

đến 4/10/2001

Cán bộ Hội nông dân huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Từ 5/10/2001

đến 7/8/2004

Cán bộ Hội nông dân huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.

Từ 8/8/2004

đến 30/6/2006

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Từ 1/7/2006

đến 23/2/2007

Cán bộ Hội nông dân huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.

Từ 24/2/2007

đến 6/5/2008

Phó giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện Băc Hà, tỉnh Lào Cai.

Từ 7/5/2008

đến 15/10/2010

Chuyên viên phòng nghiệp vụ I, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ.

Từ 16/10/2010

đến 30/8/2011

Phó trưởng phòng nghiệp vụ III cơ quan Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ.

Từ 1/9/2011

đến 30/10/2013

Phó chánh văn phòng cơ quan Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ.

Từ 01/11/2013

đến 8/10/2015

KTV chính, Phó chánh văn phòng cơ quan Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ.

Từ 09/10/2015

đến 15/10/2015

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XV, Phó chánh văn phòng cơ quan Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ.

Từ 16/10/2015 đến 28/10/2020

Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XV kiêm chánh văn phòng cơ quan Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ.

Từ ngày 29/10/2020

Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI

 • NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA  PHÓ CHỦ NHIỆM  UBKT TỈNH ỦY

 •         Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quy định tại Điều 3 và khoản 1, Điều 5 của Quy chế số 02-QC/TU ngày 26/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ký một số văn bản của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo sự phân công của Ủy ban Kiểm tra và khi được sự ủy quyền của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thay mặt Chủ nhiệm giải quyết công việc khi được ủy quyền.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 328
 • Trong tuần: 1,466
 • Tất cả: 530,434
Đăng nhập