Lãnh đạo UBKT

 

Họ và tên:

Nguyễn Văn Phúc

anh tin bai

 

Chức vụ:

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Email:

nvphuc-tinhuy@laocai.gov.vn

- Sinh ngày, tháng, năm : 07/11/1967; Giới tính: Nam.

- Quê quán: Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

- Trú quán: Tổ 5, phường Bắc Cường , Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị công tác: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lào Cai.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư giao thông; Cử nhân hành chính.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị.

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ NHIỆM UBKT TỈNH ỦY

 

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về toàn bộ hoạt động công tác của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thường xuyên giữ mối liên hệ công tác của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

2. Chủ trì các công việc, các cuộc họp của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trực tiếp lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm và toàn khóa của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đề xuất những nội dung, chương trình, những vấn đề cần thảo luận giải quyết nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khi Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phân công về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

4. Chủ trì và phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nhân sự thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giới thiệu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung thành viên Uỷ ban Kiểm tra khi cần thiết và nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Tham gia với cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy chuẩn bị nhân sự Uỷ ban Kiểm tra, nhất là nhân sự Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn y ủy viên uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc; thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát, luân chuyển cán bộ kiểm tra theo quy định của Trung ương Đảng. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ.

5. Thay mặt Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ký các văn bản trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quyết định về thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các quyết định, kế hoạch, kết luận liên quan đến kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và một số văn bản quan trọng khác; kiểm tra, đôn đốc các thành viên Uỷ ban Kiểm tra thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn được phân công.

6. Giữa nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả công tác trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

 

 

Họ và tên:

Trần Văn Tỏ

anh tin bai

 

Chức vụ:

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực

Email:

tvto-tinhuy@laocai.gov.vn

- Sinh ngày, tháng, năm : 25/5/1966; Giới tính: Nam.

- Quê quán: Xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

- Trú quán: Số nhà 165 đường Ngô Quyền, Phường Kim Tân - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lào Cai.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị.

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÓ CHỦ NHIỆM

THƯỜNG TRỰC UBKT TỈNH ỦY

 

Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại khoản 1, Khoản 2 Điều 3 của Quy chế số 25-QC/TU ngày 06/7/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.; giúp Chủ nhiệm giải quyết công việc hằng ngày của Uỷ ban Kiểm tra; trực tiếp quản lý, điều hành cơ quan, thực hiện chương trình công tác và các quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ký các văn bản theo sự phân công của Uỷ ban Kiểm tra và phân công của Chủ nhiệm; thay mặt Chủ nhiệm khi được Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra ủy quyền.

 

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Duy Thắng

anh tin bai

 

Chức vụ:

Phó Chủ nhiệm

Email:

ndthang-tinhuy@laocai.gov.vn

- Sinh ngày, tháng, năm : 21/02/1967; Giới tính: Nam.

- Quê quán: Xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

- Trú quán: Số nhà 163 đường Ngô Quyền, Phường Kim Tân - thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lào Cai.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân chính trị chuyên ngành Kiểm tra

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÓ CHỦ NHIỆM

UBKT TỈNH ỦY

 

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quy định tại khoản 1, Khoản 2 Điều 3 của Quy chế số 25-QC/TU ngày 06/7/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ký một số văn bản của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo sự phân công của Ủy ban Kiểm tra và khi được sự ủy quyền của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thay mặt Chủ nhiệm giải quyết công việc khi được ủy quyền.

 

 

 

Họ và tên:

Trần Văn Việt

anh tin bai

 

Chức vụ:

Phó Chủ nhiệm

Email:

tvviet-tinhuy@laocai.gov.vn

- Sinh ngày, tháng, năm : 25/81971; Giới tính: Nam.

- Quê quán: Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

- Trú quán: Tổ 2, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị công tác: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lào Cai.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÓ CHỦ NHIỆM

UBKT TỈNH ỦY

 

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quy định tại khoản 1, Khoản 2 Điều 3 của Quy chế số 25-QC/TU ngày 06/7/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Ký một số văn bản của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo sự phân công của Ủy ban Kiểm tra và khi được sự ủy quyền của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thay mặt Chủ nhiệm giải quyết công việc khi được ủy quyền.

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập