Thông báo kỳ họp thứ 27 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025
Lượt xem: 197

Ngày 12/5/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ họp thứ 27. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét, quyết định một số nội dung sau:

1. Xem xét thông báo kết luận giám sát đối với Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đồng chí Đoàn Văn Phong, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên về việc thực hiện Quy chế làm việc; thực hiện Kết luận số 309-KL/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định về quản lý dự án, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; lãnh đạo, tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (thời hiệu từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Ban QLDA đã xây dựng, sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ, các chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm theo quy định. Thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên đôn đốc đảng viên, viên chức tập trung triển khai nhiệm vụ công tác được giao; phát huy được vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Kết quả năm 2021 và 2022 đã thực hiện quản lý, giám sát triển khai 417 danh mục công trình theo kế hoạch được giao, trong đó nhiều công trình sau khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả đầu tư. Chi uỷ, Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt nền nếp, đảm bảo mỗi tháng một lần; quy trình, nội dung sinh hoạt Chi bộ sát với Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên còn một số hạn chế đó là: Chi bộ xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ, chưa đúng Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCHTW và Công văn số 834 -CV/BTCTU ngày 21/6/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Việc cụ thể hoá chương trình công tác của Chi bộ riêng từng năm chưa đầy đủ; Việc chuẩn bị nội dung nhiều kỳ sinh hoạt bằng văn bản còn sơ sài. Trong sinh hoạt chủ yếu tập trung phổ biến các văn bản; việc đánh giá các mặt công tác nhìn chung còn chưa sâu, ít nêu được kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể; ý kiến phát biểu thảo luận ít; tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo mỗi quý một lần; Phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng hằng năm đề ra còn chưa cụ thể; có công trình còn chưa nhận được sự ủng hộ đồng thuận của người dân, khó đảm bảo đúng mục tiêu dự án đề ra; còn có cán bộ, đảng viên kê khai chưa đúng mẫu kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban tổ chức Huyện ủy, Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đồng chí Đoàn Văn Phong, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên tiếp tục phát huy ưu điểm, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp sớm khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

2. Xem xét thông báo kết luận giám sát đối với đồng chí Lê Xuân Quỳnh, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chi bộ và đồng chí Nguyễn Huy Việt, Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Bàn.

2.1. Đối với đồng chí Lê Xuân Quỳnh, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Với trách nhiệm là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chí Lê Xuân Quỳnh đã phát huy tốt vai trò của cá nhân, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Quyết định số 3325/QĐ-UBND, ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu trong quy hoạch sử dụng đất của huyện Văn Bàn. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn rà soát các trường hợp là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trên đất, nhưng chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Chủ động báo cáo Chủ tịch UBND huyện việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán theo phạm vi trách nhiệm được Chủ tịch giao…

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên còn một số hạn chế đó là: Còn để một số xã chậm công bố bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm đạt thấp; Đất công ích các xã, thị trấn quản lý chưa có hồ sơ quản lý đầy đủ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đồng chí Lê Xuân Quỳnh, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn tiếp tục phát huy ưu điểm, đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được UBKT Tỉnh ủy kết luận.

2.2. Đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Huy Việt, Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Bàn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Huy Việt, Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Bàn đã triển khai, quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị  quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp đến 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đã ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của chi bộ, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; đảm bảo đúng trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và các cá nhân; xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, triển khai hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đã xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên còn một số hạn chế đó là: Quy chế làm việc của Chi bộ chưa quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn của tập thể chi ủy và cá nhân các đồng chí chi ủy viên. Chưa thực hiện công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập của CBCC diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ theo quy định của Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Còn một số xã chậm công bố bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Việc phối hợp tham mưu thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm đạt thấp; Đất công ích các xã, thị trấn chưa có hồ sơ quản lý đầy đủ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Huy Việt, Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Bàn tiếp tục phát huy ưu điểm, đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm đã được UBKT Tỉnh ủy kết luận.

3. Xem xét kết luận cuộc kiểm tra tài chính đảng đối với Thị ủy Sa Pa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết chính sách chế độ, nguyên tắc về tài chính, tài sản của Đảng. Thực hiện nguyên tắc thu, chi, lập dự toán, quyết toán, sử dụng tài chính, tài sản của đảng theo quy định. Chấp hành quy định của Luật kế toán, mở hệ thống sổ sách kế toán cơ bản đầy đủ, chứng từ được cập nhật theo trình tự thời gian và được lưu trữ cơ bản gọn gàng, dễ tra cứu. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí phục vụ công tác Tôn giáo, khám sức khỏe cán bộ đúng mục đích, đối tượng. Thị ủy Sa Pa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát chấn chỉnh các hoạt động tài chính đảng đúng quy định, đảm bảo hiệu quả. Lãnh đạo chỉ đạo các chi, đảng bộ xã, phường thực hiện nghiêm túc Quyết định số 99 - QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về chế độ chi hoạt động công tác đảng, góp phần quan trọng đảm bảo cho hoạt động công tác đảng ở các tổ chức đảng cơ sở; đã mở hệ thống sổ sách sổ theo dõi phân loại tài sản hàng năm, tổ chức kiểm kê, đánh giá khấu hao theo tỷ lệ quy định; định kỳ báo cáo công khai tài chính theo Quy chế dân chủ;  cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn tới tổ chức đảng, đảng viên về công tác tài chính của đảng, thu nộp quản lý và sử dụng đảng phí. Ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí...

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên còn một số hạn chế đó là: Còn một số chứng từ chi chưa cập nhật đầy đủ; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức đảng cấp dưới trong thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí có lúc chưa thường xuyên; còn một số tổ chức đảng chưa lập dự toán chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư; các tổ chức đảng có tiến hành kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí nhưng chất lượng còn hạn chế; một số tổ chức đảng thu đảng phí thừa phụ cấp kiêm nhiệm của cấp ủy, thu thiếu phụ cấp chức vụ, thâm niên nghề…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa tiếp tục quan tâm công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chỉ đạo Văn phòng Thị ủy chỉ đạo kế toán lập chứng từ chi đầy đủ, mọi nhiệm vụ chi đều được báo cáo Thường trực Thị ủy (bằng văn bản) để cập nhật chứng từ thanh toán. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính ở các tổ chức đảng cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tổ chức hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cấp mình liên quan đến công tác quản lý thu, chi, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy Lào Cai và kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng ngân sách Đảng tại đơn vị.

4. Xem xét thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Tài nguyên và Môi trường thị xã (huyện) Sa Pa (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và các đảng viên có liên quan đến sai phạm trong công tác thống kê, kiểm đếm, bồi thường đất, tài sản, hoa màu trên đất cho các hộ gia đình thuộc Dự án khu hành chính mới thị xã (huyện) Sa Pa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Tài nguyên và Môi trường thị xã (huyện) Sa Pa (nhiệm kỳ 2015 - 2020) là chi bộ ghép (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Pa). Trong thời hiệu kiểm tra chi bộ chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên trong chi bộ; chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên, Công đoàn) thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dẫn tới công chức Phí Việt Tiến nguyên là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, hiện nay là cán bộ phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Sa Pa; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nguyên cán bộ địa chính thị trấn Sa Pa, và viên chức Nguyễn Thị Thu Hằng cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa) là những cán bộ trực tiếp tham gia kiểm đếm, bồi thường đối với các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu hành chính mới huyện Sa Pa với số tiền sai phạm là 2.759.854.650 đồng (theo kết luận thanh tra số 2649/KL-UBND ngày 16/10/2019 của UBND huyện Sa Pa).

Vi phạm của Chi bộ Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa nhiệm kỳ 2015 - 2020 (thời điểm 2018 - 2020) đã đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, do Chi bộ Tài nguyên và Môi trường thị xã (huyện) Sa Pa là chi bộ ghép, các đảng viên của chi bộ là cán bộ công chức, viên chức công tác tại 3 cơ quan khác nhau (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Pa) và vi phạm chủ yếu là của cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất nên việc giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét không xử lý kỷ luật đối với Chi bộ Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa nhiệm kỳ 2015 - 2020 (thời điểm 2018 - 2020).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 194 -QĐ/UBKTTU ngày 09/02/2023 căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tham mưu xem xét thi hành kỷ luật theo quy trình quy định đối với các đảng viên có liên quan đến sai phạm trong công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản, hoa màu trên đất của các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu hành chính mới huyện Sa Pa đã được UBKT Tỉnh ủy kết luận; Yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật hành chính theo quy định đối với những công chức, viên chức không phải là đảng viên có liên quan đến vụ việc trên (ông Phí Việt Tiến nguyên là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, hiện nay là công chức Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Sa Pa và bà Nguyễn Thị Thu Hằng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa).

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập