Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Si Ma Cai tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Đề án 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 59

Thực hiện Đề án số 16- ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025”. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu báo cáo Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 42-KH/HU, ngày 08/3/2021 về thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch thực hiện Đề án 16 trong từng năm cụ thể; Ban Thường vụ Huyện ủy đăng ký, cam  kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành các mục tiêu Đề án 16-ĐA/TU nhiệm kỳ 2020-2025 và hằng năm… Trong kế hoạch xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Đề án, đồng thời giao chỉ tiêu kiểm tra, giám sát cụ thể cho cấp ủy, UBKT các cấp, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy để tổ chức thực hiện.

anh tin bai

Đồng chí Hà Đức Minh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

UBKT Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nội chính, tăng cường phối hợp, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc, đặc biệt là các vụ án, vụ việc có dấu hiệu về tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm nhằm cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt Kế hoạch thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên về chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng với phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; kịp thời phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến hết quý I năm 2024 so với mục tiêu Đề án: Cấp ủy huyện kiểm tra, giám sát chuyên đề 44/52 tổ chức đảng, đạt 84,62% và 50/52 đảng viên, đạt 96,15%; đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát chuyên đề 226/290 tổ chức đảng, đạt 77,93% và 240/293 đảng viên, đạt 81,91%; chi bộ cơ sở và chi bộ dưới cơ sở kiểm tra, giám sát chuyên đề 891/714 đảng viên, đạt 124,79%; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề 108/140 tổ chức đảng, đạt 77,1% và 108/140 đảng viên, đạt 77,1%; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề 51/31 tổ chức, đạt 164,5% và 26/31 đảng viên, đạt 83,9%; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát chuyên đề 184/185 tổ chức đảng, đạt 99,5% kế hoạch và 150/105 đảng viên, đạt 142,9%. Triển khai tích cực các giải pháp phòng, chống tham nhũng; các mục tiêu Đề án đều đạt và vượt kế hoạch hằng năm; không có đơn thư tố cáo về phòng, chống tham nhũng; chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm tham nhũng của tổ chức đảng, đảng viên; không có dấu hiệu phạm tội hình sự phải chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý.

Để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Đề án 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác định cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tham mưu giúp cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện như sau: (1)Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...; (2) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; (3) Tham mưu cho cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nội chính, tăng cường phối hợp, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc, đặc biệt là các vụ án, vụ việc có dấu hiệu về tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm nhằm cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai không dám làm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân điển hình, đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; (4) Tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Quy chế phối hợp công tác giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy; Hội đồng nhân dân huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Thanh tra huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực; định kỳ hằng tháng, quý, năm họp giao ban công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp để đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới; (5) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản, tài chính… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường nắm tình hình, kịp thời  phát hiện và tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về hành vi tham nhũng, tiêu cực; (6) Tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tập trung cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đồng bộ, thông suốt từ huyện tới cơ sở; thực hiện công khai minh bạch; kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; (7) Tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Nội chính, UBKT Tỉnh ủy, Huyện ủy và các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát các cấp; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; (8) Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kiểm tra, giám sát theo kế hoạch thực hiện Đề án 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy đã đề ra./.
Lương Văn Bình - UBKT Huyện ủy Si Ma Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập