Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Huyện ủy Bát Xát
Lượt xem: 82

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen, song với sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị; Huyện ủy đã ban hành các nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ban hành các kế hoạch để thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 18 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương; tăng cường triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; chú trọng chỉ đạo công tác xóa nhà tạm từ nguồn xã hội hóa và nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo tăng cường hoạt động quản lý và kích cầu du lịch; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động nông thôn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế  của huyện. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị nhịp nhàng. Thường trực Huyện ủy thường xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho địa phương, đơn vị.

anh tin bai

  Ảnh:  Một buổi làm việc của đồng chí Bí thư Huyện ủy với cơ sở

  Chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi trọng  củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm công tác kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi giúp cấp ủy nhằm đánh giá thực chất năng lực công tác của đội ngũ cấp ủy chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện nghiêm túc, ngay từ đầu năm, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát; kế hoạch thực hiện Đề án số 16- ĐA/TU của Tỉnh uỷ phù hợp với thực tiễn; kịp thời triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trong 9 tháng đầu năm cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 104 tổ chức đảng và 270 đảng viên trong đó: cấp ủy huyện kiểm tra, giám sát đối với 08 tổ chức, 09 đảng viên, cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 96 tổ chức đảng và 107 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát về vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh, huyện; kiểm tra giám sát các lĩnh vực về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên… Qua kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở đã kiểm tra, giám sát 56 tổ chức đảng và 38 đảng viên, trong đó: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, giám sát 06 tổ chức, 03 đảng viên; ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra giám sát 50 tổ chức và 35 đảng viên, các tổ chức và đảng viên được kiểm tra giám sát thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm; thi hành kỷ luật 19 đảng viên vi phạm trong đó: Ban Thường vụ Huyện ủy kỷ luật 01 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kỷ luật 03 đảng viên; chi bộ dưới cơ sở thi hành kỷ luật 10 đảng viên; ủy ban kiểm tra đảng ủy kỷ luật 04 đảng viên và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ quan kỷ luật 01 đảng viên, cách chức 01 bí thư chi bộ, khiển trách 11 đồng chí, cảnh cáo 03 đồng chí, nội dung vi phạm chính sách dân số tại Đảng bộ xã Pa Cheo, Quang Kim, Cốc Mỳ, Sàng Ma Sáo, Dền Thàng.

Về kết quả thực hiện Đề án số 16 của Tỉnh ủy cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã   kiểm tra, giám sát đối với 104 tổ chức, đạt 81,25 % so với kế hoạch và chỉ tiêu tỉnh giao; cấp ủy các cấp kiểm tra, giám sát đối với 270 đảng viên, đạt 73,97 % so với kế hoạch huyện và chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó cấp huyện kiểm tra chuyên đề đối với 09 đảng viên, đạt 90% so với kế hoạch huyện và chỉ tiêu giao; đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 107 đảng viên, đạt 85,6% so với kế hoạch huyện và chỉ tiêu tỉnh giao; chi bộ trực thuộc và chi bộ dưới cơ sở kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 154 đảng viên, đạt 66,95% so với kế hoạch huyện và chỉ tiêu tỉnh giao. Các cơ quan tham mưu giúp việc đã kiểm tra, giám sát đối với 8 tổ chức, đạt 50% so với chỉ tiêu tỉnh giao; kiểm tra 8 đảng viên đạt 50% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 56 tổ chức, đạt 90,3% so với kế hoạch huyện và chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, giám sát 06 tổ chức, đạt 75% kế hoạch huyện và tỉnh giao; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở  kiểm tra, giám sát đối với 50 tổ chức, đạt 92,59 % kế hoạch huyện và chỉ tiêu tỉnh giao. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 38 đảng viên đạt 63,33 % kế hoạch huyện và tỉnh giao; trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, giám sát đối với 03 đảng viên đạt 50% kế hoạch huyện và tỉnh giao; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát đối với 35 đảng viên đạt 64,81% kế hoạch huyện và tỉnh giao.

Tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện có chuyển biến tích cực một số chỉ tiêu ước đạt và vượt so với kế hoạch trong đó tổng số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 986.570,4 triệu đồng, đạt 74,3% dự toán tỉnh giao, đạt 73,8% dự toán huyện giao, bằng 124,6 % so với cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất ước đạt 21.596,3 triệu đồng, đạt 18% so với dự toán tỉnh giao và 16,6% dự toán huyện giao, bằng 55% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 947.596,5 triệu đồng đạt 79,1% so với dự toán tỉnh giao, đạt 61% dự toán huyện giao, bằng 145,8% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 908.077,7 triệu đồng đạt 75,8% so với dự toán tỉnh giao; đạt 58,5% so với dự toán huyện giao, bằng 187,7% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, đảm bảo đúng diện tích và khung thời vụ; cây lúa: vụ xuân: 1.006 ha, đạt 102% KH bằng 102,8% so cùng kỳ; vụ mùa: 3.982 ha đạt 100% KH, bằng 100,81% cùng kỳ... góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn 38.326 tấn, đạt 80% KH. Giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia: 75.213/28.378 triệu đồng, bằng 27% KH vốn giao, trong đó giải ngân vốn đầu tư công đạt 66.673/150.995 triệu đồng, bằng 44% vốn giao; giải ngân vốn sự nghiệp 8.540/129.392 triệu đồng, bằng 6,6% KH vốn giao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.860 tỷ đồng, bằng 68,14% KH. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt 269 tỷ đồng bằng 67,25% KH. Đã hoàn thành và phê duyệt 01 đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã Bản Vược và 05 đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Tăng cường thực hiện công tác quản lý đất đai đã cấp mới 178 giấy, đạt 50,8% KH. Hoàn thành bản đồ địa chính dự án tổng thể của 21/21 xã, thị trấn đưa vào sử dụng theo đúng quy định; Các hoạt động tư pháp, hòa giải cơ sở, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong 03 tháng cuối năm 2023 nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đề ra nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, đẩy mạnh hoạt động sản xuất trên địa bàn, thực hiện đồng bộ các giải  pháp thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải quyết tồn đọng đất đai, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa và giáo dục, thực hiện hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; lãnh đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính  trị vững mạnh, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền, chất lượng hiệu quả của hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy thực hiện  chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 về thực hiện Đề án 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy đẩy nhanh các cuộc kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; phát  huy tốt vai trò chức năng tham mưu cho cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phối hợp cùng cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy giúp cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn. /.   

Chu Thị Nam - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 433
  • Tất cả: 635,202
Đăng nhập