Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương quan tâm lãnh đạo công tác tài chính Đảng
Lượt xem: 78

Trong những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương quan tâm  lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính đảng, thực hiện việc thu nộp và sử dụng đảng phí, qua đó đã góp phần tích cực trong hoạt động của Đảng từ huyện đến cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tiếp nhận, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy Lào Cai về công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng theo quy định; kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc trong thực hiện việc thu - nộp, quản lý sử dụng đảng phí, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm, gắn với việc quản lý và sử dụng tài sản công.

anh tin bai

Ban Thường vụ Huyện ủy họp bàn cho ý

kiến chỉ đạo về công tác kiểmtra tài chính Đảng

Xác định nhiệm vụ tài chính đảng, thực hiện việc thu nộp và sử dụng đảng phí có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của Đảng, định kỳ hằng năm Ban Thường vụ chỉ đạo Văn phòng cấp ủy xây dựng dự toán kinh phí chi ngân sách đảng, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung dự toán được duyệt. Việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi; bộ phận kế toán mở đầy đủ các loại sổ và thực hiện tổng hợp, theo dõi, thống kê, lập các loại báo cáo quý, năm đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các loại sổ được ghi chép rõ ràng theo diễn biến nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; nội dung các khoản chi đảm bảo định mức quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ, chứng từ kế toán được lập và lưu trữ theo quy định. Công tác quản lý tài sản được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; thực hiện việc quản lý theo dõi xe ô tô, trang thiết bị làm việc, vật tư văn phòng phẩm, xăng xe cơ bản đúng mục đích. Mở sổ theo dõi tài sản cố định, thực hiện tính tăng, giảm tài sản trong năm; cuối năm thống kê tổng hợp tài sản và báo cáo kiểm kê tài sản cố định; thực hiện đánh giá thanh lý tài sản theo quy định.

 Ban Thường vụ tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt chế độ chi hoạt động công tác đảng; hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện việc thu - nộp, quản lý sử dụng đảng phí theo chế độ đảng phí; quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng cấp dưới trong việc chấp hành chế độ đảng phí. Lãnh đạo thực hiện việc công khai dự toán, quyết toán tài chính trong Hội nghị cấp ủy và hội nghị cán bộ công chức cơ quan hằng năm. Bên cạnh những kết quả đạt được một số cấp ủy, tổ chức đảng còn có hạn chế đó là có lúc, có nơi còn chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc nên còn có tổ chức đảng thực hiện việc chi mua sắm và quản lý tài sản, trang thiết bị, chế độ hóa đơn, chứng từ còn căn cứ vào một số văn bản chưa phù hợp với quy định hiện hành; công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với một số chi, đảng bộ trực thuộc có lúc chưa kịp thời hướng dẫn đến việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, việc thực thực hiện chi đảng phí có nội dung chưa phù hợp theo quy định.

anh tin bai

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy thảo luận với Thường trực Huyện ủy Mường khương về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong thời gian tới

Trên cơ sở những hạn chế Bn Thường vụ Huyện ủy Mường Khương chỉ đạo Văn phòng cấp ủy và các tổ chức liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nội dung đó là:

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cấp mình liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy Lào Cai.

- Văn phòng cấp ủy và các tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách nhà nước, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, chấp hành nguyên tắc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước các quy định, hướng dẫn khác có liên quan.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới trong việc chấp hành, thực hiện chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; chấp hành nghiêm túc chế độ thu - nộp, thu - chi và quản lý đảng phí theo quy định.

- Văn phòng cấp ủy và bộ phận kế toán chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và sát với tình hình thực tế của đơn vị. Chấp hành nghiêm quy định của Bộ Tài chính về Quy định quản lý thu – chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc nhà nước.

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính trong cấp ủy và cơ quan đảng đảm bảo nội dung, trách nhiệm công khai, hình thức công khai và thời điểm công khai theo quy định.

Thực hiện tốt công tác công tác quản lý tài chính đảng, thực hiện việc thu nộp và sử dụng đảng phí góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao ./.
Hà Văn Năng - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 214
  • Tất cả: 599,140
Đăng nhập