Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay
Lượt xem: 111

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương mà trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện và có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đã tập trung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội đối với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc, Ban cán sự đảng UBND tỉnh để kịp thời có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và những hạn chế khuyết điểm trong quá trình thực hiện; kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ…qua kiểm tra đã kịp thời điều chuyển, thay thế, cho thôi giữ chức vụ đối với lãnh đạo, quản lý vi phạm kỷ luật đảng, năng lực hạn chế, uy tín thấp; kiên quyết chỉ đạo khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được cấp ủy và UBKT các cấp kết luận. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục được đổi mới qua nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, các quy định nêu gương; năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Những kết quả cụ thể của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đó là:

Tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng các báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của UBKT, Ban Nội chính Trung ương và đoàn kiểm tra theo Quyết định số 547-QĐ/TW ngày 13/6/2022 của Bộ Chính trị; đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Trung ương theo Quyết định số 468-QĐ/UBKTTW. Ngoài ra, tham mưu giúp Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị “về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; việc thẩm tra, xác minh, kê khai tài sản thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị; tổ chức tuyên truyền quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chương trình hành động số 06-CTr/UBKTTW ngày 23/6/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư gửi đến Tỉnh ủy; bổ sung nội dung kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26- CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ Pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc” vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy … đảm bảo thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung chương trình, đề án của Tỉnh ủy đã đề ra. Trong công tác phối hợp, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập các tổ công tác thường xuyên đôn đốc thực hiện Đề án 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy tại các đơn vị (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, huyện Văn Bàn, huyện Mường Khương); rà soát thường xuyên 43 kết luận thanh tra. Thực hiện kiểm tra chuyên đề 03 cuộc đối với 03 ban thường vụ cấp huyện (Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai); Đề xuất Thường trực Tỉnh ủy giao UBKT Tỉnh ủy giải quyết 02 đơn thư liên quan đến 02 đảng viên thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS, phân bổ chỉ tiêu kiểm tra, giám sát cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc (điều chỉnh giảm kiểm tra, giám sát chi đảng bộ cơ sở do sáp nhập, tăng kiểm tra, giám sát đảng viên do đảng viên tăng), chủ động rà soát, tham mưu ban hành điều chỉnh, bổ sung chương trình, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 16-ĐA/TU, tiến hành kiểm tra, giám sát  theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng thực hiện KTGS đối với nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát   việc thực hiện các nguyên tắc trong hoạt động của Đảng; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát   đối với cấp ủy viên cùng cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đề án 16; tích cực, nghiêm túc chỉ đạo khắc phục, sửa chữa, thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. 

 Tăng cường công tác kiểm tra đối với công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) đối với 13/13 đảng bộ trực thuộc và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội….Cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 1.704 tổ chức đảng và 6.358 đảng viên. Trong đó: Tỉnh ủy kiểm tra toàn diện đối với 01 tổ chức đảng cấp huyện và 01 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra đối với 27 tổ chức đảng và 19 đảng viên là cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý; trong đó: 04 Tỉnh ủy viên, 01 phó bí thư huyện ủy, 01 bí thư Đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở, 02 bí thư đảng ủy cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các hoạt động hải quan, quản lý khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu biên giới; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện 7 đề án trọng tâm của Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 tổ chức và 46 đảng viên có liên quan trong việc tham mưu cho phép Công ty TNHH Xây dựng và TM Lilama thực hiện Dự án nhà hàng, khách sạn và cho tận thu, thu gom quặng apatit; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định kiểm tra, xem xét và đề nghị xử lý kỷ luật đối với 01 đồng chí là Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, ủy viên kiêm chức UBKT Tỉnh ủy về việc sử dụng văn bằng không hợp pháp bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.. Cấp ủy các cấp thực hiện giám sát đối với 1.299 tổ chức đảng, 5.057 đảng viên. Trong đó: BTV Tỉnh ủy giám sát đối với 02 tổ chức đảng cấp huyện và 02 đảng viên là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 đề án của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc”; thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý đô thị; thông báo, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các buổi làm việc; thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, đề nghị của công dân; thực hiện Quy chế làm việc, thông báo, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các buổi làm việc; thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện Đề án 15-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Trung ương về ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa,…

 Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, gắn nhiệm vụ này với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 57 tổ chức đảng và 153 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (08 đảng ủy, BTV đảng ủy cơ sở; 26 chi bộ, chi ủy; 35 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (03 huyện ủy viên và tương đương, 17 đảng ủy viên, 15 chi ủy viên), trong đó: UBKT Tỉnh ủy kiểm tra đối với 03 tổ chức (02 Chi ủy; 01 Ban CSĐ UBND tỉnh) và 18 đảng viên (là cấp ủy các cấp). Qua kiểm tra kết luận các tổ chức đảng có vi phạm, tuy nhiên chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 82 đảng viên có vi phạm, trong đó: 40 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại và kỷ luật đảng; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nhất là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trọng tâm là việc đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong cán bộ, đảng viên. Đã kịp thời chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và kết luận một số vụ việc được dư luận báo chí, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân phản ánh, nhất là công tác cán bộ, quản lý đất đai, việc chấp hành quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương…, qua kiểm tra đã xem xét, xử lý nghiêm minh đối với một số tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số địa phương, đơn vị có khuyết điểm, vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, cấp ủy các cấp đã xử lý kỷ luật đối với 06 tổ chức đảng và 351 đảng viên, trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức và 10 đảng viên trong đó bỏ phiếu thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với 05 đảng viên; kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với 04 đảng viên; kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ” ra khỏi Đảng đối với 01 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 120 đảng viên. Việc xem xét xử lý kỷ luật đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Sau kiểm tra và xem xét xử lý, các cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát đều có chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật đã tâm phục, khẩu phục, chấp hành nghiêm quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo đúng các yêu cầu kết luận các kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp trên đảm bảo tiến độ, thời gian và chất lượng thực hiện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là những đơn thư tố cáo có liên quan đến các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nhứng đơn thư tố cáo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và đơn thư tố cáo kéo dài. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân sau các kỳ tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy. Qua các kỳ tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy cho thấy: Nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị đã có những chuyển biến rõ rệt trong công tác tiếp dân giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, đồng thời tạo sự kết nối đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, MTTQ đối với việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết tố cáo, khiếu nại của các cơ quan nhà nước.

Công tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của công tác kiểm tra, giám sát trong từng năm, tập trung tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm làm hay và kết quả chỉ đạo giải quyết các vụ việc. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua các tin, bài viết, phóng sự…được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy. Phối hợp với Tạp chí Kiểm tra Trung ương để đăng tải các bài viết tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh.

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ

Có thể khẳng định, kết quả công tác tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã góp phần rất quan trọng trong việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; giữ vững sự đoàn kết thống nhất; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đồng thời, qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao trách nhiệm nêu gương và ý thức trách nhiệm phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát huy những thành tích đạt được để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới tỉnh ủy chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu là: Tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên cấp ủy, UBKT các cấp phụ trách theo dõi các địa bàn, lĩnh vực được phân công. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của kiểm tra, giám sát trong từng năm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại không để tồn đọng... Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc./.
Kim Ánh Thép - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 141
  • Trong tuần: 447
  • Tất cả: 635,216
Đăng nhập