Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong 9 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 66

Ngay từ đầu năm, Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Trong chín tháng đầu năm 2022, Cấp ủy huyện và cơ sở đã kiểm tra đối với 64 tổ chức đảng và 250 đảng viên; giám sát chuyên đề 40 tổ chức đảng và 239 đảng viên, giám sát thường xuyên 35 tổ chức đảng. UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 05 tổ chức đảng và 16 đảng viên (số đảng viên vi phạm 12, phải thi hành kỷ luật 03 đảng viên); kiểm tra 16 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 07 tổ chức; kiểm tra việc quản lý, thu nộp đảng phí 19 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng và 19 đảng viên là cấp ủy viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; Quy chế dân chủ; việc thực hiện Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hố Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống...

Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng đã được Cấp ủy, UBKT Huyện ủy và cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền và thủ tục. Quy trình xem xét, xử lý kỷ luật chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác, dân chủ công minh, hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; sau khi xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng đã kịp thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý kỷ luật về chính quyền, đoàn thể theo quy định. Cấp ủy các cấp, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên, trong đó thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách là 08 đồng chí, Cảnh cáo 02 đồng chí

 Công tác quyết đơn thư đã được Cấp ủy huyện chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn thư liên quan đến công tác quản lý đất đai, công tác cán bộ….

 

Việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng giữa các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực, hiệu quả; Cấp ủy huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phân công đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy trực tiếp làm trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát, coi trong việc phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu giúp việc trong việc tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ huyện.

 

Để tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới thì Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng trong đó coi trọng nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên một số lĩnh vực trọng yếu, dễ xẩy ra sai phạm như: Công tác tổ chức cán bộ, quản lý ngân sách, đất đai, khoáng sản, xây dựng nông thôn mới.....; chú trọng kiểm tra theo Quy định 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trọng toàn Đảng bộ./.

Hoàng Thị Chung - UBKT Huyện ủy Bảo Thắng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 318
  • Trong tuần: 1,456
  • Tất cả: 530,424
Đăng nhập