Kết luận kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 221

Ngày 22 tháng 8 năm 2023 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức kỳ họp thứ 29 xem xét quyết định một số nội dung về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

1. Xem xét kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Lào Cai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ các chủ trương, quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, của quân đội đến các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ. Ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và hằng năm; thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát; trong thời hiệu kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch đề ra. Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 16 của Tỉnh ủy Lào Cai, năm 2022 thực hiện hoàn thành mục tiêu của Đề án. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc đã thực hiện tốt việc quản lý giáo dục, cán bộ đảng viên trong giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nên trong thời hiệu kiểm tra không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xem xét thi hành kỷ luật. Quan tâm chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ chức cán bộ ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, cơ quan chỉ huy cấp trên. Định kỳ nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy kịp thời sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cho phù hợp với các quy định của Trung ương mới ban hành. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đối với Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cá nhân người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các hoạt động cửa khẩu, lối mở biên giới. Xây dựng và thực hiện hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đã đề ra. Tham mưu cho Đảng ủy kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 16 của Tỉnh ủy Lào Cai cơ bản hoàn thành kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Đề án số 16 của Tỉnh ủy năm 2022. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc chấp hành các quy định và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra  Đảng ủy được thực hiện đảm bảo quy trình, quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên còn một số hạn chế đó là: Đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh Lào Cai chương trình kiểm tra, giám sát chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nên chưa kịp thời điều chỉnh, xác định kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) như: quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác cửa khẩu... Ban Thường vụ Đảng ủy đã quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; tuy nhiên, việc bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở chi bộ cơ sở, dưới cơ sở còn hạn chế; chưa chú trọng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra  Đảng ủy kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chưa điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm mở rộng giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm (quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư, xây dựng cơ bản; quản lý cửa khẩu, xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới). Việc nắm bắt tình hình, phát hiện, quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên tỉnh còn hạn chế (từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chưa tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm). Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới chưa kịp thời, thường xuyên, dẫn đến công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng được kiểm tra còn có những tồn tại hạn chế, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ, nhất là những văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Đội Biên phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm sát với nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, những nội dung mới phát sinh theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, cơ quan chỉ huy cấp trên; đảm bảo mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm (như: quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng; quản lý cửa khẩu...). Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở, nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra ở chi bộ trực thuộc. Lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát, mục tiêu Đề án 16 của Tỉnh ủy đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở trực thuộc nghiêm túc tiếp thu và kịp thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo kết luận Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP tỉnh: Chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, mục tiêu Đề án 16 của Tỉnh ủy đã đề ra; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát trên các lĩnh vực nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm (Quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác quản lý cửa khẩu...). Tăng cường nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời phát hiện và chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc quyết định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở rà soát quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Điều chỉnh bổ sung kịp thời chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tham mưu cho cấp ủy đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền theo tinh thần Thông báo kết luận số 226-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư; nghiên cứu vận dụng quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ (nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng), các kỳ họp của ủy ban kiểm tra đảng ủy (theo Quy định số 1409-QĐ/TU ngày 14/01/2020 của Tỉnh ủy) cho phù hợp với đặc điểm, quy định của tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang.

 2. Xem xét kết luận kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tiếp nhận, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy Lào Cai về công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng theo quy định; kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc trong thực hiện việc thu - nộp, quản lý sử dụng đảng phí, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm, gắn với việc quản lý và sử dụng tài sản công; nội dung các khoản chi đảm bảo định mức quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ, chứng từ kế toán được lập và lưu trữ theo quy định. Công tác quản lý tài sản được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Mở sổ theo dõi tài sản cố định, thực hiện tính tăng, giảm tài sản trong năm, kiểm kê tài sản cố định, thực hiện đánh giá thanh lý tài sản theo quy định. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện chế độ chi hoạt động công tác đảng; hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện việc thu - nộp, quản lý sử dụng đảng phí theo chế độ đảng phí. Lãnh đạo thực hiện việc công khai dự toán, quyết toán tài chính trong Hội nghị cấp ủy và hội nghị cán bộ công chức cơ quan hằng năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên còn một số hạn chế đó là: Văn phòng cấp ủy chưa mở được sổ theo dõi công cụ, dụng cụ văn phòng; trong Quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung về chi khen thưởng, phúc lợi tập thể chưa phù hợp với quy định hiện hành; còn một số chứng từ chi chưa cập nhật đầy đủ; công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với một số các chi, đảng bộ trực thuộc có lúc chưa kịp thời dẫn đến việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, việc thực thực hiện chi đảng phí có nội dung chưa đầy đủ theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu chỉ đạo Văn phòng cấp ủy và các tổ chức liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cấp mình liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy Lào Cai. Chấp hành nguyên tắc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước các quy định, hướng dẫn khác có liên quan. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính trong cấp ủy và cơ quan đảng đảm bảo nội dung, trách nhiệm công khai, hình thức công khai và thời điểm công khai theo quy định. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cấp mình liên quan đến công tác quản lý thu chi, sử dụng tài chính, tài sản.

3. Xem xét kết luận kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Khương.

3.1. Đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đến các tổ chức đảng trực thuộc; kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với quy định, hướng dẫn của Trung ương; phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc để thường xuyên giám sát nắm tình hình theo quy định. Hằng năm ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện mục tiêu Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ được những ưu điểm để tổ chức đảng, đảng viên phát huy; những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục sửa chữa, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên còn một số hạn chế đó là: Một số cuộc kiểm tra, giám sát có thông qua hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhưng chưa được thể hiện nội dung thảo luận và kết luận của chủ trì hội nghị trong sổ ghi biên bản họp ban thường vụ, ban chấp hành. Một số hồ sơ kiểm tra, giám sát thiếu trích biên bản hội nghị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các ban đảng, văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các đồng chí cấp ủy viên được phân công theo dõi phụ trách cơ sở hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có lúc chưa thường xuyên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với các tổ chức đảng trực thuộc nâng cao nhận thức, trước hết là vai trò người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quán triệt, triển khai đầy đủ những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến các tổ chức đảng trực thuộc. Chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở hằng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phải xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian tiến hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân chỉ đạo thực hiện; phải đặc biệt chú trọng đến quy trình các bước tiến hành, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ phát sinh theo chương trình của cấp trên và cấp mình để làm căn cứ tổ chức thực hiện. Chỉ đạo rà soát quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng loại hình tổ chức đảng.

3.2. Đối với UBKT Huyện ủy Mường Khương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Khương đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; tham mưu hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát được cấp ủy giao theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Thực hiện tốt quy chế làm việc, các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đều được đưa ra tập thể thảo luận, quyết định theo đa số, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm, đã tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chương trình đề ra. Đã thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đã lập mục lục chi tiết và lưu trữ theo quy định, mở các loại sổ theo quy định.  

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên còn một số hạn chế đó là:

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu chủ động tham mưu đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở; Triển khai thực hiện tốt Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí Thư Trung ương quy định về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Tăng cường giám sát thường xuyên để hướng dẫn cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Trên đây là thông báo Kết luận kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguyễn Quốc Việt - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập