Huyện ủy Bắc Hà tập trung chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Lượt xem: 19

Trong những năm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Huyện ủy Bắc Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bám sát Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 11/11/2014 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Kết luận số 309-KL/TU, ngày 10/12/2021 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Kết luận số 310-KL/TU, ngày 10/12/2021 về việc cán bộ, công chức đi công tác, làm việc tại cơ sở và dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Huyện uỷ Bắc Hà đã nghiêm túc xây dựng Đề án số 08-ĐA/HU, ngày 31/12/2020; Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 20/4/2021 để thực hiện Đề án số 08-ĐA/HU, giai đoạn 2021-2025 về “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

anh tin bai

Ảnh Quang cảnh Đại Hội Đảng bộ huyện Bắc Hà

Các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều có nội dung triển khai, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tới các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ; tăng cường công tác tuyên truyền, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ bám nắm địa bàn giúp đỡ cơ sở, tháo gỡ khó khăn, thực hiện hoàn thành các nhiêm vụ chính trị đề ra. Yêu cầu các chi, đảng bộ đăng ký lịch sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng để Thường trực Huyện ủy phân công cán bộ chủ chốt các cơ quan đi công tác, làm việc và tham dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc, chấn chỉnh các hoạt động đảm bảo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo kế hoạch đề ra cơ bản hiệu quả. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của các chi bộ trực thuộc và chi bộ cơ sở cơ bản theo quy định; nội dung sinh hoạt có đổi mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Qua sinh hoạt chi bộ dân chủ và trí tuệ tập thể được phát huy, chi bộ thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị và có tác dụng thiết thực, tăng cường sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên.

Thực hiện Quy định số 19-QĐ/TU ngày 20/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cán bộ, công chức các cơ quan cấp tỉnh, huyện đi công tác, làm việc tại cơ sở, Huyện ủy ban hành Quy định số 715-QĐ/HU, ngày 07/4/2014 về việc "phân công cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị đi công tác và làm việc tại cơ sở" và Kế hoạch số 49-KH/HU, ngày 30/3/2021 về “dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ”, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện. Việc phân công cán bộ đi cơ sở và tham dự sinh hoạt chi bộ cơ sở theo quy định được thực hiện tương đối nghiêm túc; cán bộ, công chức được phân công đi cơ sở cơ bản duy trì thời gian, phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động, sáng tạo tham gia với cơ sở tháo gỡ khó khăn có các giải pháp tích cực qua đó chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên có hiệu quả; các chi, đảng bộ đánh giá, phân xếp loại TCCSĐ, đảng viên hàng năm có chuyển biến tích cực.

 Tuy nhiên hiện nay Đảng ủy có nơi chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Một số chi ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ sơ sài; nội dung sinh hoạt còn nặng về nhiệm vụ chuyên môn, chưa đánh giá sâu công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, công tác vận động quần chúng; ít chú ý kiểm điểm vai trò lãnh đạo của đảng, trách nhiệm của chi bộ cũng như tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; số lượng đảng viên tham gia ý kiến còn hạn chế; chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề đủ số lượng theo quy định; kết quả chấm điểm và ghi danh đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế. Một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ cấp huyện được phân công theo dõi, giúp đỡ xã, cơ quan đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện kế hoạch dự và chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ cơ sở theo quy định; chưa có báo cáo kết quả chỉ đạo, giúp đỡ các xã, các đơn vị, dự sinh hoạt chi bộ cơ sở gửi Huyện ủy.

anh tin bai

Ảnh quang cảnh Hội nghị giao ban tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ của UBKT Huyện ủy Bắc Hà

Trước những yêu cầu đặt ra Huyện ủy đề ra một số giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian tới là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 309-KL/TU, ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tới các tổ chức đảng, đảng viên nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, các đồng chí cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị đối với việc nâng cao chất chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện trình tự, nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; hằng tháng chi bộ phải xây dựng báo cáo bằng văn bản đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ của tháng sau; chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt chuyên đề của chi bộ mỗi quý một lần; các đảng ủy cơ sở cần định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ trực thuộc. Việc điều hành sinh hoạt chi bộ, sổ nghị quyết phải đảm bảo ghi đầy đủ nội dung như: Thông qua bảng chấm điểm, ghi danh đảng viên các bước quy trình theo Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 26/11/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về một số nội dung cụ thể thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề việc chấp hành chế độ sinh hoạt; việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ, nhất là công tác chuẩn bị, thực hiện trình tự sinh hoạt, lựa chọn nội dung sinh hoạt... Sau kiểm tra, giám sát phải thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để các chi bộ biết, đồng thời có các giải pháp, hình thức phù hợp để trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt để nhân rộng và phát động thi đua giữa các chi bộ; kịp thời chấn chỉnh chi bộ còn hạn chế. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư chi bộ để nâng cao, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo và kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ; làm cho chi bộ thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy tham mưu ban hành quyết định phân công, cử cán bộ đi công tác và làm việc tại cơ sở theo đúng nội dung tại quy định số 19-QĐ/TU ngày 20/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thủ trưởng các cơ quan quản lý cán bộ, công chức thuộc diện phải đi công tác, làm việc tại cơ sở phải phê duyệt kế hoạch đi công tác, làm việc tại cơ sở của cán bộ, công chức; có biện pháp để quản lý, theo dõi số ngày đi công tác, làm việc tại cơ sở của cán bộ, công chức để đảm bảo số ngày theo quy định. Cá nhân cán bộ đi cơ sở phải xây dựng kế hoạch cụ thể, có phê duyệt của lãnh đạo cơ quan, về phải có báo cáo kết quả, đề xuất. Thực hiện nghiêm túc tiêu chí đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, phân xếp loại cuối năm. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cán bộ, công chức đi công tác, làm việc tại cơ sở đảm bảo thời gian đi cơ sở theo quy định. Thực hiện tốt nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng kinh tế từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, củng cố an ninh quốc phòng; tăng cường khối đai đoàn kết toàn dân xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Hà Văn Năng - UBKT Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 317
  • Trong tuần: 1,455
  • Tất cả: 530,423
Đăng nhập