Tại Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư ban hành về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có chức năng nhiệm vụ sau