Hướng dẫn số 22-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 02-HD/TW ngày 09/12/2021
Ngày ban hành 29/12/2021
Ngày hiệu lực 29/12/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 22-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Võ Văn Thưởng
Tài liệu đính kèm HD 02 BCHTW.PDF