Phòng nghiệp vụ IV

   
 • Họ và tên:

   Kim Ánh Thép

 •    
 • Chức vụ:
  Ủy viên, Trưởng phòng
 •    
 • Email:
  kathep-tinhuy@laocai.gov.vn
   
 
 • Họ và tên:

  NguyễnThành Nam

 •  
 • Chức vụ:
  Ủy viên,Phục trách chuyên đề
 •  
 • Email:
  ntnam-tinhuy@laocai.gov.vn
 
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó trưởng phòng
 •  
 • Email:
  nthong-tinhuy@laocai.gov.vn
   
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Kiểm tra viên
 •  
 • Email:
  tdphuong-tinhuy@laocai.gov.vn